De medezeggenschapsraad van "De Fontein".
Waarom een medezeggenschapsraad?

Sinds augustus 2006 hebben schoolbesturen meer bevoegdheid om eigen beleid te voeren. Zij krijgen bijvoorbeeld meer ruimte om een eigen personeelsbeleid te voeren. De versterking van de rol en inbreng van personeel en ouders is per 1 januari 2007 geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen. De MR heeft advies- en instemmingsrecht. De medezeggenschapsraad (MR), bestuur en schooldirecties staan voor hetzelfde belang: kwalitatief goed onderwijs in een veilige omgeving voor personeel en kinderen.
De medezeggenschapsraad op onze school bestaat uit 7 leden, vier leden worden gekozen uit en door de ouders en drie leden worden gekozen uit en door het personeel. Elk jaar treedt een gedeelte van de raad af volgens een rooster van aftreden. De MR behandelt onderwerpen die het schoolbeleid betreffen zoals: huisvesting, groepsindeling, formatieplan en de algemene gang van zaken op school.

Onze raad bestaat uit de volgende leden:

 Namens de ouders:   Namens de leerkrachten:

Marloes Lunenborg

Iris Greveling

Rachel Post

Mattijs de Winter

Erna Schoot

Mayonne de Coninck

Karin Smak

Relaties met andere werkgroepen / raden:

De bijna 30 PC basisscholen van Stichting Kopwerk hebben 1 gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, de GMR. De MR vormt samen met MR'en uit de regio een cluster. Elk cluster kiest 2 vertegenwoordigers in de GMR. Binnen deze raad worden onderwerpen met het bestuur besproken die voor alle scholen van belang zijn.