De medezeggenschapsraad van "De Fontein".
Waarom een medezeggenschapsraad?

Voorstellen oudergeleding

MR Jaarplan 2017-2018

 jaarverslag 2016 -2017

jaarverslag 2015 - 2016

Sinds augustus 2006 hebben schoolbesturen meer bevoegdheid om eigen beleid te voeren. Zij krijgen bijvoorbeeld meer ruimte om een eigen personeelsbeleid te voeren. De versterking van de rol en inbreng van personeel en ouders is per 1 januari 2007 geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen. De MR heeft advies- en instemmingsrecht. De medezeggenschapsraad (MR), bestuur en schooldirecties staan voor hetzelfde belang: kwalitatief goed onderwijs in een veilige omgeving voor personeel en kinderen.
De medezeggenschapsraad op onze school bestaat uit 6 leden. drie leden worden gekozen uit en door de ouders en drie leden worden gekozen uit en door het personeel. Elk jaar treedt een gedeelte van de raad af volgens een rooster van aftreden. De MR behandelt onderwerpen die het schoolbeleid betreffen zoals: huisvesting, groepsindeling, formatieplan en de algemene gang van zaken op school.

Onze raad bestaat uit de volgende leden:

 Namens de ouders:   Namens de leerkrachten:

Yvonne Okel
Ilse Libosan
Saskia Flamand

Erna Schoot
Jeanette Duineveld
Mayonne de Coninck 

Relaties met andere werkgroepen / raden:

De bijna 30 PC basisscholen van Stichting Kopwerk hebben 1 gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, de GMR. De MR vormt samen met MR'en uit de regio een cluster. Elk cluster kiest 2 vertegenwoordigers in de GMR. Binnen deze raad worden onderwerpen met het bestuur besproken die voor alle scholen van belang zijn.